Στο Όγδοο αυτό μάθημα ο Νέος χρήστης θα αποκτήσει πληρέστερη γνώση για τη μορφοποίηση των άρθρων, μέσω του κειμενογράφου.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

  • Γενικά για τον κειμενογράφο
  • Αλλαγή κειμενογράφου
  • Εγκατάσταση κειμενογράφου
  • Μορφοποίηση κειμένου
  • Εναλλαγή Text / html
  • Εισαγωγή υπερσυνδέσμου
  • Εισαγωγή εικόνας
  • Εισαγωγή και μορφοποίηση πίνακα
  • Πρόσθετες δυνατότητες

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο χρήστης θα μπορεί να τροποποιήσει τα άρθρα του και να τα μορφοποιήσει αναλόγως των αναγκών του. Εκτός των λειτουργιών της εμφάνισης του κειμένου, ο χρήστης θα μάθει τη χρήση των υπερσυνδέσμων (Links), και άλλων απαραίτητων λειτουργιών για το Web.

Joomla για νέους χρήστες

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μαθήματα για χρήστες που επιθυμούν να αποκτήσουν την πρώτη τους επαφή με το διαχειριστικό σύστημα Joomla. Διδάσκονται οι βασικές ενότητες για τον βασικό χειρισμό, δημιουργία και επεξεργασία άρθρων και κεντρικό σχεδιασμό. Εάν ξεκινήσατε πρόσφατα τη σχεδιάση ιστοσελίδων με Joomla, θα πρέπει να ξεκινήσετε από εδώ.

Joomla για προχωρημένους

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει προχωρημένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες".

Joomla για εξειδικευμένους

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει εξειδικευμένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη και τη δεύτερη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες" και "joomla για προχωρημένους".