Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει εξειδικευμένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη και τη δεύτερη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες" και "joomla για προχωρημένους".

 

Μέθοδος
Για την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα χρησιμοποιήσουμε το Skype για τη συνομιλία μας. Είναι απαραίτητο για τους συμμετέχοντες να διαθέτουν ένα λογαριασμό χρήστη Skype. Ο εκπαιδευτής θα διαμοιράσει την όψη της οθόνης του στην ομάδα ώστε οι συμμετέχοντες να βλέπουν όλες τις δραστηριότητες στην πράξη σε πραγματικό χρόνο. Ο συνδιασμός Ομιλίας και Κοινής οθόνης μπορεί να καταγραφεί σε αρχείο τύπου βίντεο το οποίο θα είναι στη συνέχεια διαθέσιμο στα αρχεία μαθημάτων. Για τις ασκήσεις και τα παραδείγματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και η γραπτή συνομιλία.

Μάθημα Εικοστό όγδοο, για Εξειδικευμένους χρήστες. Θα ασχοληθούμε με την παραμετροποίηση και την ογράνωση του διαχειριστικού κατά τις ανάγκες μας .

Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει το διαχειριστικό πρόγραμμα του Joomla σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες - τις δικές του ή του πελάτη του - τόσο σε θέμα εμφάνισης όσο και σε ζητήματα λειτουργικότητας.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

  • Ενθέματα της διαχείρισης
  • Templates διαχείρισης
  • Ένθεμα Custom quick menu
  • Αλλαγή κεντρικού λογότυπου
  • Καθαρισμός μνήμης Cache
  • Εγκατάσταση / αλλαγή γλώσσας