Στο Όγδοο αυτό μάθημα ο Νέος χρήστης θα αποκτήσει πληρέστερη γνώση για τη μορφοποίηση των άρθρων, μέσω του κειμενογράφου.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

  • Γενικά για τον κειμενογράφο
  • Αλλαγή κειμενογράφου
  • Εγκατάσταση κειμενογράφου
  • Μορφοποίηση κειμένου
  • Εναλλαγή Text / html
  • Εισαγωγή υπερσυνδέσμου
  • Εισαγωγή εικόνας
  • Εισαγωγή και μορφοποίηση πίνακα
  • Πρόσθετες δυνατότητες

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο χρήστης θα μπορεί να τροποποιήσει τα άρθρα του και να τα μορφοποιήσει αναλόγως των αναγκών του. Εκτός των λειτουργιών της εμφάνισης του κειμένου, ο χρήστης θα μάθει τη χρήση των υπερσυνδέσμων (Links), και άλλων απαραίτητων λειτουργιών για το Web.