Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει προχωρημένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες".

 

Μέθοδος
Για την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα χρησιμοποιήσουμε το Skype για τη συνομιλία μας. Είναι απαραίτητο για τους συμμετέχοντες να διαθέτουν ένα λογαριασμό χρήστη Skype. Ο εκπαιδευτής θα διαμοιράσει την όψη της οθόνης του στην ομάδα ώστε οι συμμετέχοντες να βλέπουν όλες τις δραστηριότητες στην πράξη σε πραγματικό χρόνο. Ο συνδιασμός Ομιλίας και Κοινής οθόνης μπορεί να καταγραφεί σε αρχείο τύπου βίντεο το οποίο θα είναι στη συνέχεια διαθέσιμο στα αρχεία μαθημάτων. Για τις ασκήσεις και τα παραδείγματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και η γραπτή συνομιλία.

Στο Εικοστό Δεύτερο αυτό μάθημα, ο Προχωρημένος χρήστης θα εξοικειωθεί με το σύστημα που διαθέτει το Joomla για τη διαχείριση Χρηστών.

Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα έχει αντιληφθεί πλήρως τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος χρηστών που διαθέτει το Joomla και τις δυνατότητές του. Θα γίνει αναφορά στο εκτενέστερο σύστημα χρηστών του Joomla 2.5, καθώς και σε άλλα συστήματα εξωτερικών εφαρμογών με ειδική αναφορά σε χρήστες για Social Networks.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

 • Δημιουργία χρήστη
 • Ενεργοποίηση χρήστη
 • Διαγραφή χρήστη
 • Τύποι χρηστών και δικαιώματα πρόσβασης
 • Ορισμός επιπέδου χρήστη
 • Δημιουργία χρήστη από το Front end
 • Μενού χρήστη
 • Ανάκτηση κωδικού πρόσβασης
 • Αποσύνδεση χρηστών από το Back end
 • Στοιχεία χρηστών και αλλαγή Αλλαγή κωδικού μέσω Database
 • Διαχείριση Χρηστών για το Joomla 1.7
 • Άλλες εφαρμογές Χρηστών