Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει προχωρημένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες".

 

Μέθοδος
Για την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα χρησιμοποιήσουμε το Skype για τη συνομιλία μας. Είναι απαραίτητο για τους συμμετέχοντες να διαθέτουν ένα λογαριασμό χρήστη Skype. Ο εκπαιδευτής θα διαμοιράσει την όψη της οθόνης του στην ομάδα ώστε οι συμμετέχοντες να βλέπουν όλες τις δραστηριότητες στην πράξη σε πραγματικό χρόνο. Ο συνδιασμός Ομιλίας και Κοινής οθόνης μπορεί να καταγραφεί σε αρχείο τύπου βίντεο το οποίο θα είναι στη συνέχεια διαθέσιμο στα αρχεία μαθημάτων. Για τις ασκήσεις και τα παραδείγματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και η γραπτή συνομιλία.

Στο Εικοστό αυτό μάθημα, ο Προχωρημένος χρήστης θα κάνει μία μικρή παρέκλιση από τη διαχείριση του Joomla, προκειμένου να παρακολουθήσει με την χρήση Κοινής Οθόνης την εγκατάσταση της Βάσης Δεδομένων

Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα αντιληφθεί την αναγκαιότητα ύπαρξης των Βάσεων Δεδομένων για μία εγκατάσταση Joomla, και θα έχει διασαφηνίσει την έννοιά της. Ταυτόχρονα, θα αποκτήσει την απαραίτητη εξοικείωση με το σύστημα PhpMyadmin το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε λίγα μαθήματα παρακάτω όταν θα κάνουμε την πρώτη μας "Εγκατάσταση Joomla" τοπικά ή σε server.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

  • Δημιουργία βάσης δεδομένων
  • Δομή βάσης δεδομένων
  • Χρήστες και δικαιώματα
  • Αντίγραφα ασφαλείας βάσης δεδομένων
  • Επεμβάσεις στη βάση δεδομένων
  • Ασφάλεια βάσης δεδομένων